Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Föreningspolicy

Sandåkerns SK bedriver idrottslig verksamhet för sina medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion etc. i enlighet med Riksidrotts­förbun­dets målsättning och inriktning.

 

Policyn innebär:


att   all typ av idrottslig verksamhet inom Riks­idrottsförbun­dets ram kan startas och bedrivas i föreningen


 • ny verksamhet/sektion kan startas så snart det finns erforderligt antal medlemmar och en sektionssty­relse. Beslut fattas av föreningens årsmöte.

 

att   föreningens verksamhet skall bedrivas under drogfria former och att etik- och moralfrågor skall ingå som ett naturligt led i utbildningen och täv­lings-träningsverksamheten


 • vid all internutbildning skall tid avsättas för genom­gång av särskilt studiematerial kring drog-, etik- och moralfrågor.
 • vid särskild information till föräldrar, skolor m.fl. skall föreningens drog- och etikpolicy framgå.
 • föreningen skall på ett aktivt sätt delta i det drogfö­rebyggande arbete som bedrivs i kommunen.

 

att    ingen får uteslutas från verksamheten på grund av etnisk tillhörighet, religion eller andra skäl än vad som angetts i föreningens stadgar om uteslutning


 • det åligger samtliga ledare och funktionä­rer i före­ningen att medverka till att alla som vill delta i verksamheten skall ges möjlighet till detta.
 • varje verksamhetsgren skall i möjligaste mån anpassa sin verksamhet och utbilda sina ledare/funktionärer så att detta blir möjligt

 

att   den idrottsliga verksamheten kan bedrivas i alla åldrar och för bägge könen


 • vid vilken ålder som den idrottsliga verk­samheten skall starta beror på vilken idrott det gäller, men målsättningen är att barn inte skall specialisera sig på en idrott utan ges möjlighet att pröva och delta i olika idrotter.
 • någon övre åldersgräns skall inte finnas.
 • målsättningen för alla verksamhetsgrenar skall vara att bedriva likartad verksamhet för bägge könen. Detta innebär även att inget kön skall prioriteras före det andra när det gäller resurstilldelning.

 

att   föreningen inom varje verksamhetsgren skall möjliggöra för samtliga att bedriva idrotten oavsett kunskap och fallenhet


 • den huvudsakliga verksamheten inom varje verk­samhetsgren skall vara att ge medlemmarna en full­god utbildning uti­från den enskilde personens förut­sätt­ningar.
 • varje verksamhetsgren kan bedriva elit­verksamhet, men skall i så fall samtidigt ge de medlemmar, som inte vill eller kan delta i elitsatsningen, möjlighet att bedriva sin idrott.
 • intresserade ungdomar skall ges möjlig­het till lämplig/erforderlig träning. Om detta inte går att genomföra inom före­ningen får personen inte hind­ras att er­hålla denna utbildning på annat sätt även om det innebär byte av förening.

 

att   varje sektionsstyrelse är skyldig att informera och utbilda samtliga medlemmar om förening­ens policy


 • sektionerna skall utforma ett dokument med mål­sättning och verksamhetsbeskriv­ning anpassad till den idrottsliga verk­samheten och med denna policy som ut­gångspunkt.
 • samtliga ledare/funktionärer i sektionen skall regel­bundet utbildas och informeras om sektionens mål och inriktning, samt föreningens policy.
 • innan någon blir medlem i föreningen skall denne – och när det gäller barn även dennes föräldrar – informeras om föreningens/sektionens målsättning och policy. Sådan information skall dessutom regel­bundet upprepas för sektionernas medlemmar.

 

Trafiksäkerhetspolicy

Sandåkerns SK har beslutat att, för alla aktiva, ledare och anställda som deltar i föreningens arrangemang ta fram en särskild trafiksäkerhetspolicy.

 

Då föreningens verksamhet innebär omfattande transporter - i grupp eller enskilt - av barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att dessa görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt.

 

En sådan policy ger också tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras.

 

Policyn innebär

att Sandåkerns SK, vid bussresor endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande trafiklagstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med minst tre års yrkesmässig erfarenhet.

 

att   vid resor där privatbilar används skall förare och passagerare följa aktuella trafikbestämmelser. 


 • Bilförare som har passagerare bör ha minst 3 års erfarenhet av bilkörning.
 • Förare av minibussar med passagerare bör ha minst 5 års erfarenhet av regelbunden bilkörning, samt erfarenhet av körning med minibuss.